Personuppgifter

Behandling av dina personuppgifter

Vi är måna om din integritet och att skydda de personuppgifter som vi behandlar om dig.
All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. I det följande beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter i samband med att du bokar tid för telefonrådgivning, läkarbesök eller behandling på Kungsholmens Hudklinik.

Vem är ansvarig för behandling av dina personuppgifter?

Den vårdgivare som du bokar telefonrådgivning, läkarbesök eller behandling hos är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att det är Kungsholmens Hudklinik AB som är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter när du bokar tid hos oss.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

När det inkommer en remiss från annan vårdgivare eller när du kontaktar oss registreras dina personuppgifter i en elektronisk patientjournal.

Personuppgifter som vi behandlar och registrerar är:

• dina kontaktuppgifter: namn, adressuppgifter, telefonnummer och e-postadress
• ditt personnummer
• uppgifter om din hälsa och varför du söker vård

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss för följande ändamål:

• för att föra patientjournal och för att upprätta annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter
• för administration som rör dig i syfte att ge vård
• för att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning
• för att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten av vården
• för planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten, och att framställa statistik om hälso- och sjukvården

De uppgifter som du lämnar till oss i samband med tidsbokningen förs in i din patientjournal hos oss.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter baseras på att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla dig telefonrådgivning, läkarbesök eller behandling i enlighet med din begäran och för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser avseende journalföring.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Endast personer hos oss som behöver behandla personuppgifterna för de ändamål som anges ovan har tillgång till dina personuppgifter.
Om det är relevant för ditt behandlingsförlopp kommer dina personuppgifter delas med utomstående.

Dina personuppgifter kommer att delas med följande utomstående parter:

• när så krävs enligt lag, och/eller
• till privata försäkringsbolag, om de står för kostnaden för din behandling eller om de begär in journalkopior för bedömning av kostnadsförslag
• till andra vårdgivare, såsom remittenter för fortsatt behandling

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge de är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla dig telefonrådgivning, läkarbesök eller behandling i enlighet med din begäran och för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser avseende journalföring. Vi har en skyldighet enligt lag att bevara journalhandlingar i minst tio år efter att sista uppgiften fördes in i journalhandlingen.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dessa.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du kan i vissa fall begära att vi raderar dina personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet).

Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Du har även rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Information hänförlig till bokning av telefonrådgivning, läkarbesök eller behandling antecknas i din patientjournal. Möjligheten att ändra och radera uppgifter i journalhandlingar är begränsad enligt lag.

Om du är missnöjd över hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till relevant dataskyddsmyndighet.

Om du har några frågor kring denna information är du välkommen att kontakta oss på info@kungsholmenshudklinik.se eller via telefon på nummer 08-402 09 20.

Du är även välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via bso@beierholm.dk.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats www.kungsholmenshudklinik.se.

En cookie är en liten textfil med information som lagras på din dator (eller andra internetaktiverade enheter, såsom smartphones eller surfplattor) när du besöker en webbplats.

Cookies används för att få webbplatser att fungera mer effektivt och för att göra det möjligt att hålla isär olika användare från varandra, vilket i sig kan ge respektive användare en mer skräddarsydd och positiv upplevelse av webbplatsen.

Vi använder cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att du ska kunna förflytta dig på en webbplats och använda dess funktioner.

För mer information om vilka cookies vi använder, klicka här.